UNIEWAŻNIENIE  ZAPYTANIA  OFERTOWEGO

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemia Jędrzejowska  unieważnia postępowanie zapytania ofertowego z dnia 17.03.2017 na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń pawilonu Muzeum im. Przypkowskich  w Jędrzejowie”.

 

Unieważnienie zapytania następuje w związku z brakiem  stosowania konkurencyjnego trybu wykonawcy,  polegającym na naruszeniu § 2 ust. 1 pkt.3 Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2017r. poz. 106) poprzez nieokreślenie w zapytaniach ofertowych co najmniej dwóch kryteriów oceny ofert.