STATUT

LOKALNEJ  ORGANIZACJI  TURYSTYCZNEJ „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA”

Rozdział I – Postanowienia ogólne.

§ 1.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” jest stowarzyszeniem  i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.) oraz niniejszym statutem.

§ 2.

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” zwana dalej Stowarzyszeniem jest  zarejestrowana i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne – przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego – popierające cele Stowarzyszenia i zainteresowane jego działalnością.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a jego siedzibą jest miasto Jędrzejów.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci i nazwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II – Cele i zasady działania.

§ 7.

1. Celem działania Stowarzyszenia jest:

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku powiatu jędrzejowskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i zagranicą;
 • integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, zainteresowanych rozwojem turystyki w powiecie;
 • zwiększenie liczby turystów odwiedzających nasz powiat;
 • wzrost wpływów finansowych z turystyki;
 • poprawa infrastruktury turystycznej w powiecie;
 • stworzenie powiatowego systemu informacji turystycznej, oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”;
 • uruchomienie i współfinansowanie Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej;
 • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji  infrastruktury turystycznej;
 • koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w powiecie;
 • stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki  z władzami samorządowymi powiatu.
 •  działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowych.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, Regionalną Organizacją Turystyczną w Kielcach, Polską Organizacją Turystyczną oraz podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki;
 2. udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych;
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, kulturalnej, naukowej oraz własnej strony internetowej.
 4. opracowywanie wniosków do fundacji i organizacji wspierających finansowo realizację celów statutowych stowarzyszenia;
 5. organizację spotkań i innych imprez promocyjnych;
 6. zawieranie porozumień o wspólnej promocji z innymi organizacjami, podmiotami krajowymi i zagranicznymi;
 7. udział w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie turystyki i opiniowanie wniosków w zakresie turystyki i infrastruktury turystycznej.

§ 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody będą przeznaczone na realizację celów statutowych poprzez:

 1. wydawanie książek PKD 58.11.Z;
 2. wydawanie gazet PKD 58.13.Z;
 3. wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD  58.14.Z;
 4. pozostałą działalność wydawniczą PKD 58.19.Z;
 5. działalność agentów turystycznych PKD 79.11.A;
 6.  działalność pośredników turystycznych PKD  79.11.B;
 7. działalność organizatorów turystyki PKD 79.12.Z;
 8. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych  PKD 79.90.A;
 9.  działalność związaną z organizowaniem targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z;
 10.  reklama PKD 73.1;
 11.  pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie  działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną PKD 82.99.Z;
 12.  działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną PKD 94.99.Z;
 13.  pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z;
 14.  hotele i podobne obiekty zakwaterowania   PKD 55.1;
 15.  obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania  PKD 55.2;
 16.  działalność fotograficzna PKD 74.20.Z;
 17.  pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29;
 18.  pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 79.90.C;
 19.  pola kempingowe PKD 55.3;
 20.  pozostałe zakwaterowanie PKD 55.9;
 21.  Działalność w zakresie informacji turystycznej PKD 79.90.B;

Rozdział  III – Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. wspierających;
 3. honorowych.

§ 10.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna która:

 1. posiada  pełną  zdolność do czynności prawnych;
 2. nie jest pozbawiona praw publicznych (osoby fizyczne);
 3. złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popiera jego cele i podejmuje  określone działania  dla ich realizacji.

§ 11.

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna  lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej.

§ 12.

Członkiem honorowym może być każda osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.

§ 13.

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia, zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

§ 14.

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15.

Wpisanie na listę członków i skreślenie z niej następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16.

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 17.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia;
 3. otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia;
 4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia;
 5. obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

§ 18.

Członkowie wspierający i honorowi mają wszelkie prawa przewidziane w § 17, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 19.

Do obowiązków członka należy:

 1. przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia;
 2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia (nie dotyczy członka wspierającego i honorowego); 
 3. regularne opłacanie składek członkowskich (nie dotyczy członka honorowego).

§ 20.

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

 1. wystąpienia ze Stowarzyszenia;
 2. skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niewypełnienia obowiązków  przewidzianych w § 19 z tym, że niepłacenie  składek musi trwać z przyczyn nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej jednego roku;
 3. śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

2. O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14 – to dniowym wyprzedzeniem.

Rozdział IV – Władze i organizacja Stowarzyszenia.

§ 21.

Władzami  Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
 2. Zarząd  Stowarzyszenia;
 3. Komisja  Rewizyjna.

§ 22.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 23.

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w następujący sposób:

 1. do Zarządu Stowarzyszenia – jednomyślnie decyzją Zarządu;
 2. do Komisji Rewizyjnej – jednomyślnie decyzją Komisji;
 3. w przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób uzupełnionych nie może przekraczać 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział V – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 24.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:

 1. ustala program działania Stowarzyszenia;
 2. wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną;
 3. rozpatruje sprawozdania z działalności Stowarzyszenia;
 4. udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
 5. rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia                        ich dotyczących;
 6. uchwala zmiany Statutu i regulaminy Stowarzyszenia;
 7. określa wysokość składki członkowskiej i wpisowego;
 8. podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków;
 9. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
 10. podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w innych sprawach nie zastrzeżonym do kompetencji pozostałych władz.

§ 25.

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku, a jako sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery  lata.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. Nadzwyczajne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/3 ogółu członków.

§ 26.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na dwa tygodnie przed zebraniem.

Rozdział VI – Zarząd i Prezes Stowarzyszenia.

§ 27.

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od pięciu do jedenastu osób, w tym z Prezesa Zarządu wybieranego w oddzielnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym i w pierwszej kolejności.

2. Członkowie Zarządu konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu i wybierają spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
 2. uchwalanie plan finansowego i gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia;
 3. ustalanie szczegółowego planu  działania Stowarzyszenia;
 4. nawiązywanie kontaktów  i współpraca z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;
 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych                  i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności Stowarzyszenia;
 6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał w przypadkach przewidzianych niniejszym Statutem.

§ 28.

 Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 2. wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu.

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, lub Wiceprezesa w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia wymagają zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 30.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 31.

1. W celu właściwego wykonywania zadań przez Prezesa i Zarząd Stowarzyszenia,  może być utworzone Biuro Stowarzyszenia, zwane dalej biurem.

2. Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd.

Rozdział VII – Komisja Rewizyjna.

§ 32.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z  trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 33.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może uczestniczyć w obradach Zarządu Stowarzyszenia z  głosem doradczym na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

3. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 34.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;
 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
 3. składanie sprawozdań z całokształtu jej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. składanie zastrzeżeń  w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień       lub przedsięwzięć Zarządu jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia;
 5. występowanie z żądaniem  zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami działań Stowarzyszenia.

§ 35.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji  podejmuje  Komisja Rewizyjna większością głosów.

Rozdział VIII – Zasady  wyborcze.

§ 36.

1. Uchwały Walnego Zebrania z zastrzeżeniem ust. 2 zapadają zwykłą większością głosów  oddanych przez uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych w pierwszym terminie. W drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień przez Zarząd, uchwały Walnego Zebrania podejmowane są bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków zwyczajnych. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Zebrania.

2. Uchwały dotyczące zmian statutu, zapadają większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

Rozdział IX – Majątek Stowarzyszenia.

§ 37.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, zapisów, spadków, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku.

2. Wszelkie uzyskane środki finansowe zapisane w ust. 1 Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

3. Wysokość składek i wpisowego określa Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składkę członkowską i opłatę wpisową w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

5. Za prowadzenie właściwej gospodarki finansowej odpowiedzialny jest Zarząd Stowarzyszenia.

6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38.

1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie rozporządzania mieniem, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych oraz w innych  sprawach statutowych Stowarzyszenia, składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. W sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych wymagana jest kontrasygnata skarbnika.

2. Zarząd może udzielić Prezesowi upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia.

Rozdział X – Biuro Stowarzyszenia.

§ 39.

1. Administracyjno-techniczną  obsługę Stowarzyszenia może sprawować Biuro Stowarzyszenia.

2. Biuro Stowarzyszenia  powołuje i ustala jego zakres działalności Zarząd Stowarzyszenia.

3. Biurem Stowarzyszenia kieruje Dyrektor Biura.

4. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje i zakres jego prac określa Prezes Zarządu.

5. Dyrektor Biura jest upoważniony do podpisywania dokumentów i umów związanych z działalnością Stowarzyszenia, w ramach udzielonych pełnomocnictw przez Zarząd Stowarzyszenia.

6. W stosunku do pracowników etatowych Stowarzyszenia, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa jest Prezes Stowarzyszenia.

Rozdział XI – Rozstrzyganie sporów.

§ 40.

1. Dla rozstrzygania sporów Stowarzyszenie może powołać Sąd polubowny.

2. Sąd polubowny działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

3. Odwołanie od decyzji Sądu Polubownego rozstrzyga Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział XII – Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 41.

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną.

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji i cel na który przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.

§ 42.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.