KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, STOSOWANA DO WSZYSTKICH SPRAW DOTYCZĄCYCH LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna organizacja Turystyczna „Ziemia Jędrzejowska” ul. Armii Krajowej 9; 28-300 Jędrzejów, e-mail: lot.jedrzejow@gmail.com reprezentowana przez Prezesa.

2. Sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych to:

  adres e-mail: diilg@op.pl , tel.: 518-331-077.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. b – d – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r .

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą :

  • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, rachunkową, Poczta Polska, operator poczty elektronicznej

  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości ustalenia uprawnień i obowiązków jakie wynikają z ustawy.

8. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.